Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
Reklamacje

Reklamacje

Reklamacja jest roszczeniem złożonym w formie pisemnej, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałymi w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do jej wydania lub opóźnieniem w przewozie przesyłki.
Zakres i zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu opóźnienia, uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki regulują:
• w przypadku przewozów krajowych: ustawa - Prawo Przewozowe (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2000 roku, Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami),
• w przypadku przewozów międzynarodowych: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – Dz. U. z 1962 roku, Nr 49, poz. 238 z późniejszymi zmianami.
Reklamację może złożyć tylko osoba uprawniona:
• w przypadku przewozów krajowych: zleceniodawca lub osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką (nadawca lub odbiorca),
• w przypadku przewozów międzynarodowych: osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką (nadawca lub odbiorca).

Status reklamacji może uzyskać dopiero pisemne roszczenie złożone do Raben Transport. Stąd też niezbędne jest pismo reklamacyjne, w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego lub w innej dogodnej dla Klienta formie pisemnej. Formularz zawiera wszelkie formalne dane oraz wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia reklamacji. Formularze jako pliki do pobrania znajdują sie u dołu strony.Szybkie przedłożenie reklamacji umożliwi jej sprawne rozpatrzenie.

Reklamacje należy przesłać na adres:
Raben Transport Sp. z o.o.
Dział Jakości
ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki
Złożenie reklamacji nie zwalnia od uiszczenia opłaty za usługę przewozową.


Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji:

a) Jeśli jest to usługa przewozu krajowego:
• Oryginał listu przewozowego – egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację składa odbiorca; oryginał listu przewozowego – egzemplarz dla nadawcy, jeśli reklamację składa nadawca lub zleceniodawca. List ten daje zleceniodawcy, nadawcy, lub odbiorcy prawo do złożenia reklamacji.
• Protokół szkody – określa m.in. rodzaj, okoliczności powstania oraz rozmiar szkody. Jest dokumentem dwustronnym, spisanym przez odbiorcę i kierowcę dostarczającego przesyłkę – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*,
• Kopię faktury handlowej towarzyszącej przesyłce, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,*
• Nazwę banku i numer konta, na które ma zostać przelane ewentualne odszkodowanie

b) Jeśli jest to usługa przewozu międzynarodowego:
• Oryginał listu przewozowego – egzemplarz dla odbiorcy,
• Protokół szkody,
• Kopię faktury handlowej towarzyszącej przesyłce, potwierdzoną za zgodność z oryginałem* lub inny dokument potwierdzający wartość roszczenia;
• Nazwę banku numer konta, na które ma zostać przelane ewentualne odszkodowanie
*kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem to kopia dokumentu, którego zgodność z oryginałem dokumentu została potwierdzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji składającego reklamację.
Bez dosłania ww. dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona. W szczególnych przypadkach przewoźnik ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
Spisanie protokołu szkody w obecności kierowcy nie jest reklamacją, lecz jedynie wniesieniem zastrzeżeń do stanu przesyłki.


Przedawnienie roszczeń reklamacyjnych następuje:
• po upływie roku dla roszczeń z tytułu uszkodzeń, utraty i ubytku przesyłki (zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych),
• po 2 miesiącach dla opóźnień w dostawie przesyłki (w przewozach krajowych),
• po 21 dniach dla opóźnień w dostawie przesyłki (w przewozach międzynarodowych).
Przedawnienie w praktyce oznacza, iż po upływie wskazanego terminu przewoźnik, (czyli firma Raben Transport), nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania i nie uwzględni żądania reklamacyjnego, nawet w sytuacji, gdyby co do zasady, ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę.


Limity odszkodowań
W przewozach krajowych odszkodowanie z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku przesyłki wypłaca się maksymalnie w kwocie netto wartości towaru przyjętego do przewozu i objętego reklamacją. W przypadku opóźnień w przewozie, odszkodowanie może osiągnąć maksymalnie wysokość dwukrotnego przewoźnego.
W przewozach międzynarodowych odszkodowanie z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki wypłaca się wg wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu, ale nie może ono przekroczyć 8,33 SDR* za kg brakującej lub uszkodzonej przesyłki. W przypadku opóźnień w przewozie, odszkodowanie może osiągnąć maksymalnie wysokość jednokrotnego przewoźnego.
SDR – to jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, związana z międzynarodowym przewozem drogowym towarów. Kurs SDR jest ogłaszany w Tabeli A kursów średnich walut obcych (kod waluty XDR).
Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto, ponieważ podatek VAT reklamujący może już sobie odliczyć przy zakupie towarów.
Przewoźnik nie może wypłacić odszkodowania w wysokości 100% wartości towaru, gdy został on uszkodzony częściowo. Dlatego, określając wysokość roszczenia, reklamujący zobowiązany jest do umniejszenia rozmiarów szkody - jeśli oczywiście istnieje taka możliwość. Żądanie wypłaty odszkodowania powinno być adekwatne do faktycznych rozmiarów poniesionej szkody. Zgłoszenie roszczenia od razu w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu zmniejszeniu się wartości przesyłki – na etapie składania reklamacji – spowoduje, iż proces rozpatrzenia reklamacji nie przedłuży się niepotrzebnie.
Konieczność ograniczenia rozmiaru szkody wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.354).
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów dotyczących sprawy i wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz podmiotów za szkodę odpowiedzialnych.
Reklamacja może zakończyć się wypłatą albo odmową wypłaty odszkodowania. Reklamujący może odwołać się od decyzji przedstawiając pisemnie własne stanowisko w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Zgłaszający reklamację może również odwołać się do właściwego sądu powszechnego, sądu gospodarczego w Poznaniu.

Formularz reklamacji online

Dokumenty do pobrania