Warning: XSLTProcessor::transformToXml(http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml) [function.XSLTProcessor-transformToXml]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173

Warning: XSLTProcessor::transformToXml() [function.XSLTProcessor-transformToXml]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.raben-group.com/xsl/sitemap_translation.xml" in /home/httpd/include/xmlutil.inc on line 173
Incoterms 2010

Incoterms 2010

Incoterms (International Commercial Terms) lub międzynarodowe reguły handlu są zbiorem międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.

Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie obowiązującą wersją (od stycznia 2011) jest Incoterms 2010, która zastąpiła Incoterms 2000.

Reguły ujęte w Incoterms 2010 podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport i ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (a tym samym zrealizowania dostawy, co jest bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami celnymi eksportowymi i importowymi.

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się tylko grupa D. Wygląda ona następująco:

 • DAT Delivered at Terminal
 • DAP Delivered at Place (named place of destination).
 • DDP. Delivered Duty Paid (... named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (... określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Szczegółowe opisy poszcególnych Incoterms 2010 znajduja się poniżej:

1. EX-Works

 • Od zakładu (...określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność oraz zaangażowanie ze strony sprzedającego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony sprzedającego.
 

2. FOB (Free On Board)

 • Franco statek (...określony port załadunku). Jak w przypadku FCA, jednak punktem przeniesienia kosztów i ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego jest moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi też koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.
 

3. FCA (Free Carrier)

 • Franco przewoźnik (...określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.
 

4. FAS (Free Alongside Ship)

 • Franco wzdłuż burty statku (...określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.
 

5. CFR (Cost and Freight)

 • Koszt i fracht (...określony port przeznaczenia). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania), które leżą po stronie kupującego; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego.
 

6. CIF (Cost, Insurance and Freight)

 • Koszt, ubezpieczenie i fracht (...określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Warto zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej jedynie w podstawowym zakresie. Zarówno CFR jak i CIF mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.
 

7. CPT (Carriage Paid To)

 • Przewoźne opłacone do (...określonego portu przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
 

8. CIP (Carriage and Insurance Paid To)

 • Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (...określonego portu przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
 

9. DAT (Delivered at Terminal)

 • Dostarczone do terminalu.
 

10. DAP (Delivered at Place )

 • Dostarczono na miejsce (...określone miejsce).
 

11. DDP (Delivered Duty Paid)

 • Dostarczone, cło opłacone (...określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.